JESUS QUOTES #6

10.12.2017.jpg

LUKE 19 V 1 - 10

Thomas Smith