MARY'S PRAYER

LUKE 1 V 38 & 46 - 55

Thomas Smith