WHY GOD NEVER LEAVES US EMPTY

05.08.2018.jpg

RUTH 1 v 6 - 22, 4 v 13 - 17

Thomas Smith